I dagens BT går det frem at danskene så langt ikke har fått særlig effekt av sin modell med kommunal medfinansiering. Mye tyder på at helseministeren i morgen vil foreslå å kopiere danskene.

Jeg tror ikke at en 20 % egenandel for kommunene i seg selv vil føre til færre sykehusdøgn, virkemidlene må være mer målrettet. Det kan likevel være interessant å bruke egenandeler (kommunal medfinansiering) for pasienter over 80 år. Men hvis målet er å gi pasientene et bedre tilbud i sitt eget nærmiljø, må det mer målrettede virkemidler til:

* all vekst i helsebudsjettet må komme i kommune-Norge. Det er helt nødvendig for at vi som jobber i spesialisthelsetjenesten skal få frigjort kapasitet til å gjøre jobben vår for de pasientene som fortsatt trenger sykehusbehandling.

* Vi trenger større og mer robuste kommuner for å kunne tilby et godt fagmiljø for helsepersonell, og for å sikre demokratisk styring av den nye helsesatsingen. Venstre vil ikke være med å innføre et fjerde forvaltningsnivå; helsekommuner. Her trenger vi ordentlige kommuner!

* Det må stimuleres til en kommunal boligsatsing, særlig må det legges bedre til rette for psykiatriske pasienter og rusavhengige.

* Det må stimuleres til utdanning og kommunal ansettelse av helsepersonell med spesialkompetanse – særlig innen psykiatri og geriatri.

* det må lønne seg for fastlegene som velger å ha færre pasienter på listene sine, og bruke mer tid på den enkelte pasient.

* DRG-systemet må justeres slik at det lønner seg for sykehusene å bruke enkle, billige, gode løsninger, som f.eks fødetilbudet Storken.

* Det skal ikke lønne seg med dyr uverdig overbehandling av eldre, døende pasienter.

* Alle pasienter som nærmer seg slutten av livet skal ha krav på legesamtaler der pårørende og pasienten blir hørt og får være med å bestemme hvordan forverring i tilstanden skal håndteres.

Vi i Venstre er skeptisk til Hansens medisin, men vil gjerne hjelpe han å finne gode løsniger. Hva mener du?